שאלות ותשובות עורך דין דין צבאי

ביקשו ממני לבצע בבסיס בדיקת שתן, האם אני חייב?
רק במידה והציגו לך צו קש"ב(קצין שיפוט בכיר) במשטרה צבאית קיימת חובה חוקית למסור דגימת שתן אחרת הדבר מהווה עבירת סירוב שניתן להעמיד עליה את החייל לדין.
באם לחוקרים אין צו קש"ב אתה לא חייב למסור להם דגימת שתן ועצם הסירוב למסור דגימת שתן לא יכול לשמש נגדך.

בניגוד להליך האזרחי במסגרתו שימוש בטלפון נייד יגרור קנס בסך 1000 ש"ח עם 8 נקודות חובה לצידו, בדין הצבאי תיעוד עבירת תעבורה תגרור הזמנה לבית הדין הצבאי לתעבורה, שם הענישות הינן חמורות ומשמעותיות יותר וכוללות פסילות בפועל, פסילות על תנאי וקנסות.

כדאי לפנות לעורך דין צבאי שמתמחה בדיני תעבורה בצבא, חשוב לדעת שהענישות בבית הדין הצבאי חמורות באופן משמעותי מהענישות בעבירות דומות במסגרת האזרחית. הסתייעות בעו"ד צבאי תסייע לך לבחון את המקרה בצורה מקצועית ולהחליט אם לנהל את התיק או להגיע להסדר טיעון באופן שיוביל אותך לתוצאה הטובה ביותר עבורך.

בהחלט כן, צה"ל מתייחס בחומרה למקרים בהם חיילים עושים שימוש בסמים אף כשמדובר בשימוש בסם מחוץ למסגרת הצבאית.

כן, החוק קובע כי סחר בסמים יכול להתקיים בין אם התקבלה תמורה עבור הסם ובין אם לאו, ולכן גם מתן סם לאחר ללא תמורה יכול להיכנס תחת ההגדרה המחמירה של סחר בסמים.

בהחלט כן, הענישה בגין סחר בסמים מסוכנים כגון קוקאין, אקסטזי, ל.ס.ד וכו' הינה חמורה משמעותית מענישה בגין סחר בגראס.

פקודות מטכ"ל הן פקודות כלליות שמוציא הרמטכ"ל הקובעות עקרונות הנוגעים לארגון הצבא, למינהל, למשטר ולמשמעת בו ולהבטחת פעולתו התקינה.

הוראות הפיקוד העליון הן הוראות כלליות שמוציא הרמטכ"ל באישור שר הבטחון, והן קובעות עקרונות הנוגעים לארגון הצבא, למינהל, למשטר ולמשמעת בו ולהבטחת פעולתו התקינה.

סעיף 3 לחוק השיפוט הצבאי, תשט"ו-1955 קובע כי במקום שבו קיימת סתירה בין הוראת הפיקוד העליון לבין פקודת המטה הכללי או פקודה כללית אחרת – עדיפה הוראת הפיקוד העליון; מקום שבו קיימת סתירה בין פקודת המטה הכללי לבין פקודה כללית אחרת – עדיפה פקודת המטה הכללי.

חוק השיפוט הצבאי חל על חיילים, קצינים, אנשי סדיר, קבע, מילואים וכן בסייגים מסוימים על אזרחים עובדי צה"ל ועובדים במפעלים צבאיים.

חוק השיפוט הצבאי קובע כי עבירה צבאית היא כל עבירה על חלק ב' לחוק, קרי, סעיפים 43-135 לחוק מונה עבירות צבאיות.

בהחלט כן, אולם יש לשים לב שסעיף 13(ב) לחוק מונה מספר עבירות שלא יחולו על עובדים בשירות הצבא וכן עבירות נוספות שלא יחולו על עובדים בשירות הצבא כאשר לא מדובר בתקופת מלחמה.

מאסר על תנאי

מקום שבית דין צבאי רשאי להטיל מחבוש או מאסר לתקופה קצובה, רשאי הוא להורות שהעונש, כולו או חלקו, יהיה על תנאי.

תקופת התנאי תתחיל מיום מתן גזר הדין ואם הנידון נושא אותו זמן עונש מאסר או מחבוש – מיום שחרורו מן המאסר או המחבוש.

נשפטתי והשופט נתן לי מאסר על תנאי שיחול על כל עבירת סמים, האם הדבר אפשרי?

בהחלט כן, קביעת העבירות מפעילות התנאי יכול שתהיה בציון סוג של עבירות או בפירוט עבירות מסויימות.

אם על הנאשם תלוי ועומד אותה שעה מחבוש על תנאי בלבד, רשאי בית הדין להטיל בשל עבירה נוספת מאסר שכולו או חלקו על תנאי.

כי מי שהופעל נגדו מחבוש או מאסר על תנאי, יתחיל לשאתו ביום מתן הצו המפעיל את העונש על תנאי, זולת אם ציווה בית הדין שיתחיל ביום אחר.


בהחלט כן, במידה ובית הדין הרשיע נאשם בשל עבירה נוספת ולא הטיל עליו בשל אותה עבירה עונש מחבוש או מאסר, הוא רשאי להורות מטעמים שיירשמו על הארכת תקופת התנאי או חידושה לתקופה נוספת שלא תעלה על שנתיים.

אם בית דין צבאי האריך את תקופת התנאי לתקופה נוספת לפני תום תקופת התנאי, תחל תקופת התנאי הנוספת בתום תקופת התנאי; חידש בית דין צבאי את תקופת התנאי לאחר שתמה תקופת התנאי תחל תקופת התנאי הנוספת מיום מתן פסק הדין; והכל כשבית הדין הצבאי לא הורה אחרת.

ענישה בבית הדין הצבאי

בית הדין מוסמך להטיל את כל העונשים המשמעתיים, קנס, מחבוש, הורדה בדרגה, מאסר לתקופה קצובה, מאסר עולם ועונש מוות.

העונשים המשמעתיים הם אתראה, ריתוק למחנה או לאניה, נזיפה ונזיפה חמורה.

עונש המחבוש המקסימלי לא יעלה על שלושים וחמישה ימים.

עונש הריתוק המקסימלי לא יעלה על שלושים וחמישה ימים.

לא, לבית הדין ישנה סמכות להפעיל שיקול דעת ולהחליט בכל מקרה אם להוריד בדרגה את החייל הנידון או לא

חייל שדרגתו אינה למטה מסמל והוא נידון על ידי בית דין צבאי על עבירה שדינה מאסר, רשאי בית הדין להטיל עליו עונש גירוש מהצבא נוסף על העונש הקבוע לאותה עבירה או במקומו. יש לדעת כי גירוש מן הצבא גורר אחריו גם שלילת הדרגה הצבאית של הנדון

קנס ופיצוי

קנס של חייל לפי חוק זה לא יעלה על עשרים שיעורים של שכר יסוד חדשי של טוראי בשירות חובה. אולם אם הנדון הוא חייל בשירות חובה לא יעלה הקנס על שני שיעורים של שכר כאמור.

בהחלט כן, בית דין צבאי שהרשיע חייל רשאי לחייבו, בשל כל אחת מן העבירות שהורשע בהן, בנוסף על העונש, לשלם למי שניזוק על ידי העבירה סכום כסף שלא יעלה על עשרה שיעורים של שכר יסוד חדשי של טוראי בשירות חובה, כפי שהוא בשעת הטלת החיוב, לפיצוי הנזק או הסבל שנגרם לו.

בהחלט כן, לבית הדין הצבאי סמכות להטיל על הנידון מאסר עד שלושה חדשים למקרה שהקנס כולו או מקצתו לא ישולם במועדו.

בהחלט כן, במידה ונידון החל לרצות מאסר בגין אי תשלום קנס ולפני שנשא הנידון בכל ענשו שולם חלק מן הקנס, תקוצר תקופת המאסר או המחבוש לפי היחס שבין הסכום ששולם לבין הקנס כולו.

זיכוי או הרשעה בבית דין צבאי או חיוב בפיצויים אינם פוטרים מאחריות לנזקים לפי כל דין אחר ולכן במידה וקיימת אחריות נזיקית לגבי מעשה מסוים בהחלט ניתן לתבוע בגינו.

התיישנות עבירות ועונשים בדין הצבאי

סעיף 41 לחוק השיפוט הצבאי קובע את הכלל לפיו תקופת ההתיישנות לעבירה צבאית הינה בחלוף 3 שנים מיום ביצוע העבירה. יש לשים לב שהחור מחריג לכלל זה את עבירת הבגידה והעריקה בהן תקופת ההתיישנות ארוכה יותר.

תקופת ההתיישנות בעבירת הבגידה הינה בחלוף 15 שנה מיום ביצועה.

תקופת ההתיישנות בעבירת עריקה הינה בחלוף 10 שנים מיום ביצועה.

סעיף 42 לחוק השיפוט הצבאי קובע שעונש שהוטל לא יתחילו בביצועו, ואם נפסק ביצועו לא ימשיכו בו, אם מיום שפסק הדין נעשה לחלוט, או מיום ההפסקה, הכל לפי המאוחר יותר, עברו בעבירת פשע-עשרים שנים, בעבירת עוון-עשר שנים, בעבירת חטא-שלוש שנים.