עונש על תנאי

בית הדין הצבאי הינו ערכאה פלילית בעלת סמכויות ענישה נרחבות במיוחד. כחלק מסמכויות הענישה לבית הדין קיימת אפשרות להטיל ענישה על תנאי, מהי המשמעות של עונש על תנאי? מתי ניתן להפעילו?

עונש על תנאי

סעיף 31 לחוק השיפוט הצבאי קובע כי מקום שבית דין צבאי רשאי להטיל מחבוש או מאסר לתקופה קצובה, רשאי הוא להורות שהעונש, כולו או חלקו, יהיה על תנאי.

ביצועו של עונש על תנאי

סעיף 32(א) לחוק השיפוט הצבאי קובע כי מי שנידון למחבוש או למאסר על תנאי לא ישא את ענשו אלא אם עבר תוך תקופה שנקבעה בגזר דינו (תקופת התנאי) אחת העבירות שנקבעו בגזר הדין והורשע בשל עבירה כזאת (עבירה נוספת) תוך תקופת התנאי או לאחריה.

קביעת העבירות שמפעילות את התנאי

סעיף 32(ב) לחוק השיפוט הצבאי קובע כי קביעת העבירות מפעילות התנאי יכול שתהיה בציון סוג של עבירות או בפירוט עבירות מסויימות, אם דרך תיאורן ואם דרך אזכור הוראות חוק; אוזכרה הוראת חוק והיא בוטלה לאחר מכן והוראה אחרת באה במקומה, יראו את גזר הדין כמאזכר גם את ההוראה האחרת.

הפעלת התנאי בעבירה נוספת

סעיף 32(ג) לחוק השיפוט הצבאי קובע כי לא יטיל בית דין צבאי בשל עבירה נוספת עונש שכולו על תנאי; אולם אם על הנאשם תלוי ועומד אותה שעה מחבוש על תנאי בלבד, רשאי בית הדין להטיל בשל עבירה נוספת מאסר שכולו או חלקו על תנאי.

חישוב תקופת התנאי

סעיף 32(ד) לחוק השיפוט הצבאי קובע כי תקופת התנאי תתחיל מיום מתן גזר הדין ואם הנידון נושא אותו זמן עונש מאסר או מחבוש – מיום שחרורו מן המאסר או המחבוש; אולם תקופה שאסיר נמצא בה מחוץ לבית הסוהר בשל חופשה מיוחדת או מכח סימן ב1 לפרק ו'(עבודות שירות) של חוק העונשין, תשל"ז–1977, יראו אותה כתקופת תנאי מצטברת לתקופת התנאי שקבע בית הדין הצבאי; והכל כשבית הדין הצבאי לא הורה אחרת.

אורך תקופת התנאי

סעיף 32(ה) לחוק השיפוט הצבאי קובע כי תקופת התנאי תתחיל מיום מתן גזר הדין ואם הנידון נושא אותו זמן עונש מאסר או מחבוש – מיום שחרורו מן המאסר או המחבוש; אולם תקופה שאסיר נמצא בה מחוץ לבית הסוהר בשל חופשה מיוחדת או מכח סימן ב1 לפרק ו' של חוק העונשין, תשל"ז–1977, יראו אותה כתקופת תנאי מצטברת לתקופת התנאי שקבע בית הדין הצבאי; והכל כשבית הדין הצבאי לא הורה אחרת.

החלטה לביצוע עונש על תנאי

סעיף 33(א) לחוק השיפוט הצבאי קובע כי באם הוטל עונש על תנאי על ידי בית דין צבאי, בית משפט אחר או קצין שיפוט או על פי סעיפים 167, 442(ב) או 510 והורשע הנידון בעבירה נוספת יצווה בית הדין על הפעלת העונש על תנאי; אולם לא יצווה בית דין על ביצוע עונש על תנאי שהוטל שלא על פי חוק זה אלא אם העבירה הנוספת היא עבירה שאיננה עבירה צבאית או שהיא עבירה על אחד הסעיפים האלה: 43 עד 47, 51 עד 54, 59 עד 78, 82, 84 עד 91, 96 עד 105, 107 עד 121, 126 עד 129, 131, 134 או 135.

החלטה לביצוע עונש של פסילה על תנאי

סעיף 33(אא) לחוק השיפוט הצבאי קובע כי הוטל בידי בית דין צבאי או בית משפט אחר, או על פי סעיפים 153א, 165(א), 167, 442 או 444א(ב), עונש על תנאי של פסילה מקבל או מהחזיק רשיון נהיגה אזרחי או צבאי, והנידון הורשע בעבירה נוספת תוך תקופת התנאי, יצווה בית הדין על הפעלת עונש הפסילה על תנאי; על הצו כאמור יחולו הוראות סעיף 36 לפקודת התעבורה, בשינויים המחוייבים;

"עבירה נוספת", לענין זה –

(1)   עבירה זהה עם זו שבשלה הוטל העונש על תנאי;

(2)   עבירה כאמור בסעיף 153א(א);

(3)   עבירה מן המפורטות בתוספת הראשונה או בתוספת השניה לפקודת התעבורה;

(4)   עבירה אחרת שהיא עבירת תעבורה כמשמעותה בפקודת התעבורה, שנקבעה עם הטלת העונש על תנאי.


מועד תחילת ריצוי העונש

סעיף 33(ב) לחוק השיפוט הצבאי קובע כי מי שהופעל נגדו מחבוש או מאסר על תנאי, יתחיל לשאתו ביום מתן הצו המפעיל את העונש על תנאי, זולת אם ציווה בית הדין שיתחיל ביום אחר.

הארכת מאסר על תנאי

סעיף 33(ג) לחוק השיפוט הצבאי קובע כי בית הדין שהרשיע נאשם בשל עבירה נוספת ולא הטיל עליו בשל אותה עבירה עונש מחבוש או מאסר רשאי, על אף האמור בסעיף קטן (א) ובמקום לצוות על הפעלת המאסר או המחבוש על תנאי, להורות, מטעמים שיירשמו על הארכת תקופת התנאי או חידושה לתקופה נוספת שלא תעלה על שנתיים, אם שוכנע בית הדין שבנסיבות הענין לא יהיה זה צודק להפעיל את המחבוש או המאסר על תנאי. לא ישתמש בית הדין בסמכות לפי סעיף קטן זה אלא לגבי ההרשעה הראשונה של הנאשם בשל עבירה נוספת.

אורך תקופת הארכת התנאי

סעיף 33(ג1) לחוק השיפוט הצבאי קובע כי האריך בית דין צבאי את תקופת התנאי לתקופה נוספת לפני תום תקופת התנאי תחל תקופת התנאי הנוספת בתום תקופת התנאי; חידש בית דין צבאי את תקופת התנאי לאחר שתמה תקופת התנאי תחל תקופת התנאי הנוספת מיום מתן פסק הדין; והכל כשבית הדין הצבאי לא הורה אחרת.

נשיאת מאסרים במצטבר

סעיף 33(ד) לחוק השיפוט הצבאי קובע כי מי שהוטל עליו עונש מאסר או מחבוש בשל עבירה נוספת והופעל נגדו עונש מחבוש או מאסר על תנאי, ישא את שתי תקופות הכליאה בזו אחר זו, זולת אם בית הדין שהרשיעו בשל העבירה הנוספת, הורה מטעמים שיירשמו, ששתי התקופות, כולן או מקצתן, יהיו חופפות.

הגשת ערעור

סעיף 33(ה) לחוק השיפוט הצבאי קובע כי ניתן להגיש ערעור על הוראה לפי סעיף 31, צו לפי סעיפים קטנים (א), (ב), (ג) ו-(ד), העדר צו על הפעלת עונש על תנאי בניגוד להוראות סעיף זה.

סעיף 33(ו) לחוק השיפוט הצבאי קובע כי באם הוגש ערעור על ההרשעה בשל העבירה הנוספת לא יוגש ערעור כאמור בסעיף זה בנפרד.

עיכוב ביצוע עונש המאסר בזמן הערעור

סעיף 33(ז) לחוק השיפוט הצבאי קובע כי באם ערער הנידון על הצו בדבר עונש על-תנאי – יידחה הביצוע עד להחלטה בערעור; אולם אם הוטל על הנידון עונש מאסר או מחבוש בשל העבירה הנוספת ובית הדין הורה על חפיפת העונשים, ישא הנידון אותו חלק מן העונש על תנאי החופף את העונש בשל העבירה הנוספת, יחד עם אותו עונש.
סעיף 33(ח) לחוק השיפוט הצבאי קובע כי באם נדחה ביצוע עונש על תנאי או חלקו לפי האמור בסעיף קטן (ז), ישא הנידון תחילה את העונש בשל העבירה הנוספת, ואם בית הדין הצבאי לערעורים דחה את הערעור לפי סעיף קטן (ה), ישא הנידון את העונש שבית הדין הורה על ביצועו או יתרתו, לאחר גמר העונש בשל העבירה הנוספת, זולת אם הורה בית הדין הצבאי לערעורים הוראה אחרת.

נידון שחדל להיות חייל

סעיף 33(ט) לחוק השיפוט הצבאי קובע כי באם הורשע נידון בעבירה נוספת שאינה עבירה צבאית, לא יבוצע עונש מחבוש על תנאי אם חדל הנידון להיות חייל כהגדרתו בסעיף 1.

עורך דין צבאי

לבית הדין הצבאי ניתנו סמכויות ענישה רחבות היקף ומשכך בכל בעיה או שאלה הנוגעת להפעלת מאסר על תנאי חשוב ואף הכרחי להיוועץ ולהסתייע בעורך דין צבאי הבקיא ברזי המשפט הפלילי וחוק השיפוט הצבאי. התנהלות נכונה ומושכלת בפני גורמי הצבא בכלל ובפני בית הדין הצבאי בפרט יכולה להוביל לענישה מקלה בפני בית הדן הצבאי.

משרדנו מתמחה בייצוג בהליכים פליליים צבאיים בכלל ובמתן ייעוץ לחיילים בפרט. במשרדנו תזכו למענה איכותי, מקצועי ומהיר 24/7.

לייעוץ ראשוני ללא התחייבות עם עורך דין צבאי המתמחה בייצוג ובמתן ייעוץ וליווי לחיילים בפני גורמי הצבא השונים, אל תהסס והתקשר 072-3319414 או השאר פרטיך בדף יצירת קשר ונציגנו יחזרו אליך בהקדם.

במקרים דחופים ניתן לפנות ישירות לעו"ד חזי כהן בנייד: 050-9920250