רצח

עורך דין פלילי-רצח

במדינה דמוקרטית שמירה על חיי אדם הינם ערך בסיסי ביותר. לפיכך, פגיעה בחיי אדם זוכה בצידה לסנקציה קשה ומשמעותית מצד המחוקק.

עבירת הרצח מעוגנת בסעיף 300 לחוק העונשין וקובעת כדלהלן:

300.(א)  העושה אחת מאלה יאשם ברצח ודינו – מאסר עולם ועונש זה בלבד:
(1)גורם במזיד, במעשה או במחדל אסורים, למותו של אביו, אמו, סבו או סבתו;
(2)גורם בכוונה תחילה למותו של אדם;
(3)גורם במזיד למותו של אדם תוך ביצוע עבירה או תוך הכנות לביצועה או כדי להקל על ביצועה;
(4)גורם למותו של אדם כשנעברה עבירה אחרת, כדי להבטיח לעצמו, או למי שהשתתף בביצוע אותה עבירה, בריחה או הימלטות מעונש.
(ב)  מי שהורשע ברצח לפי סעיף 2(ו) לחוק לעשיית דין בנאצים ועוזריהם, תש"י-1950, דינו – מיתה.

סעיף 300(א) לחוק העונשין מונה מספר מצבים שבהתקיים כל יסודותיהם ניתן להרשיע אדם בעבירת רצח.
הסעיף הנפוץ בגינו מוגשים לבתי המשפט המחוזיים ברחבי הארץ כתבי אישום בגין עבירת רצח הוא סעיף 300(א)(2) לחוק העונשין ולפיכך נתמקד בו.

יסוד פיזי

בעבירת רצח, היסוד הפיזי הינו פעולה אשר מובילה בסופו של דבר למות אדם.
מדובר בעבירה תוצאתית, דהיינו, בכדי שיתמלא היסוד הפיזי לעבירה יש צורך הכרחי בקיומה של תוצאה קשה בדמות מות אדם.

כוונת תחילה-יסוד נפשי

בעבירת רצח, לרוב הדגש ההוכחתי הינו על היסוד הנפשי.
בכדי להוכיח את עבירת הרצח, יש צורך להוכיח יסוד נפשי מיוחד וייחודי לעבירה זו המכונה "כוונת תחילה".

מהי כוונת תחילה?

301.  (א)  לענין סעיף 300, יראו ממית אדם כמי שהמית בכוונה תחילה אם החליט להמיתו, והמיתו בדם קר, בלי שקדמה התגרות
בתכוף למעשה, בנסיבות שבהן יכול לחשוב ולהבין את תוצאות מעשיו, ולאחר שהכין עצמו להמית אותו או שהכין מכשיר שבו
המית אותו.
(ב)  לענין ההחלטה וההכנה להמית, אין נפקא מינה אם החליט להמית את האדם או את מישהו, מסויים או בלתי מסויים, מבני משפחתו או מבני גזעו.
(ג)   כדי להוכיח כוונה תחילה אין צורך להראות שהנאשם היה שרוי בהלך נפש מסויים במשך זמן פלוני או תוך תקופה פלונית
שלפני ביצוע העבירה או שהמכשיר שבו בוצעה הוכן בזמן פלוני שלפני המעשה.

אנו רואים כי בכדי למלא את היסוד הנפשי מסוג כוונת תחילה יש להוכיח מספר אלמנטים:
א.החלטה- על המדינה להוכיח כי אצל הנאשם התגבשה החלטה להמית את המנוח.
ב.העדר התגרות/קינטור- על המדינה להוכיח כי המנוח לא התגרה בנאשם בתכוף למעשה. בעניין זה ראוי לציין כי ישנם מבחנים מחמירים בפסיקה לעניין השאלה מהי התגרות. כמובן שכל מבחן נבחן עפ"י נסיבותיו המיוחדות.
ג.הכנה- על המדינה להוכיח כי הנאשם ביצע הכנה לצורך ביצוע החלטתו להמית את המנוח.
בהוכחת קיומם של כל האלמנטים הללו במצטבר יתמלא היסוד הנפשי מסוג "כוונת תחילה".

עונש

בסעיף 300(א) לחוק העונשין המחוקק קובע כי העונש בגין עבירת רצח הינו מאסר עולם ועונש זה בלבד, כלומר, במידה ונאשם מואשם בעבירת רצח, בפני בית המשפט עומדת אפשרות אחת בלבד והיא לגזור על הנאשם מאסר עולם.

עונש בנסיבות מיוחדות
ברבות השנים והמקרים, המחוקק ראה כי ישנם מקרים מיוחדים ונדירים בהם ראוי להרשיע אדם בקלון החברתי של עבירת רצח, אך מאידך בשל מיוחדות הנסיבות של המקרה, ראוי לרדת מעונש החובה של מאסר עולם ולאפשר לבית המשפט להטיל עונש שבשיקול דעת על הנאשם לשם כך נחקק סעיף 300א לחוק העונשין, הקובע כדלקמן:

300א.על אף האמור בסעיף 300, ניתן להטיל עונש קל מהקבוע בו, אם נעברה העבירה באחד מאלה:
(א)  במצב שבו, בשל הפרעה נפשית חמורה או בשל ליקוי בכושרו השכלי, הוגבלה יכולתו של הנאשם במידה ניכרת, אך לא עד כדי חוסר יכולת של ממש כאמור בסעיף 34ח –
(1)   להבין את אשר הוא עושה או את הפסול שבמעשהו; או
(2)   להימנע מעשיית המעשה.
(ב)  במצב שבו מעשהו של הנאשם חרג במידה מועטה, בנסיבות הענין, מתחום הסבירות הנדרשת לפי סעיף 34טז לשם תחולת הסייג של הגנה עצמית, צורך או כורח, לפי סעיפים 34י, 34יא, 34יב.
(ג)   כשהנאשם היה נתון במצב של מצוקה נפשית קשה, עקב התעללות חמורה ומתמשכת בו או בבן משפחתו, בידי מי שהנאשם גרם למותו.

אנו רואים שבכדי לזכות לעונש קל יותר ממאסר עולם חובה על הנאשם להיכנס לאחת מהקטגוריות הבאות:

א.מדובר באדם בעל הפרעה נפשית חמורה או ליקוי שכלי קשה שלא מבין את הפסול שבמעשיו או לחלופין לא יכול להימנע מעשיית מעשה. ולמרות זאת לא זכאי לסייג של העדר שפיות.
ב.מדובר באדם שחרג במעט מהסבירות לצורך תחולת הגנה עצמית, צורך או כורח.
ג.מדובר באדם שהיה נתון במצב של מצוקה נפשית קשה, עקב התעללות חמורה ומתמשכת בו או בבן משפחתו, בידי מי שנגרם מותו.

משרדנו מתמחה במתן ייעוץ וייצוג בעבירת רצח. במשרדנו תזכו למענה איכותי, מקצועי ומהיר 24/7.

לייעוץ ראשוני ללא התחייבות עם עו"ד פלילי המתמחה בעבירות המתה אל תהסס
והתקשר 072-3319414 או השאר פרטיך בדף יצירת קשר ונציגנו יחזרו אליך בהקדם.
במקרים דחופים ניתן להתקשר לטלפון 050-9920250