עיכוב בדיני תעבורה

עיכוב בדיני תעבורה

עיכוב חשוד לצורכי בדיקה וחקירה מהווה צעד פוגעני השולל מאדם זכויות יסוד בסיסיות ביותר. משכך המחוקק קבע בחוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – מעצרים), תשנ"ו-1996 קריטריונים מאוד ברורים לעשיית שימוש בסמכות העיכוב. עולה שאלה האם לשוטר מותר לעכב אדם שמדובר בעבירות תעבורה? מהם התנאים הנדרשים לבצע עיכוב?

מעצר ותחולה

סעיף 1 לחוק המעצרים קובע כי אין מעצר ועיכוב אלא בחוק או לפי חוק מכוח הסמכה מפורשת בו וכי מעצרו ועיכובו של אדם יהיו בדרך שתבטיח שמירה מרבית על כבוד האדם ועל זכויותיו. חוק המעצרים קובע כי הוראות חוק זה יחולו על מעצר ועל עיכוב לפי כל חוק, אלא אם כן נקבעו בחוק הוראות אחרות.

מהו עיכוב

סעיף 66 לחוק המעצרים קובע כי "עיכוב" הוא הגבלת חירותו של אדם לנוע באופן חופשי, בשל חשד שבוצעה עבירה או כדי למנוע ביצוע עבירה כאשר הגבלת החירות מסויגת מראש בזמן ובתכלית.

עיכוב חשוד במקום

סעיף 67 לחוק המעצרים קובע כי היה לשוטר יסוד סביר לחשד כי אדם עבר עבירה, או כי הוא עומד לעבור עבירה העלולה לסכן את שלומו או בטחונו של אדם, או את שלום הציבור או את בטחון המדינה, רשאי הוא לעכבו כדי לברר את זהותו ומענו או כדי לחקור אותו ולמסור לו מסמכים, במקום הימצאו.
הסעיף ממשיך וקובע כי שוטר רשאי לדרוש מאדם להילוות עמו לתחנת המשטרה או לזמנו לתחנת המשטרה למועד אחר שיקבע, אם יש יסוד סביר לחשד שהוא עבר עבירה או יש הסתברות גבוהה שהוא עומד לעבור עבירה ובנוסף, הזיהוי היה בלתי מספיק, או לא ניתן לחקור אותו במקום הימצאו.

עיכוב עד במקום

סעיף 68 לחוק המעצרים קובע כי היה לשוטר יסוד סביר לחשד שנעברה עבירה, רשאי הוא לעכב אדם שיכול למסור לו מידע הנוגע לאותה עבירה, כדי לברר את זהותו ומענו וכדי לחקור אותו במקום הימצאו; וכן רשאי הוא לזמן אותו לתחנת משטרה קרובה למועד סביר אחר שיקבע לצורך ביצוע אותן פעולות.
במידה והיה הזיהוי בלתי מספיק, או היה חשש כי האדם לא יתייצב לחקירה במועד, רשאי השוטר לבקש מאותו אדם להילוות עמו לתחנת המשטרה לשם גביית העדות.

עיכוב לחיפוש ולבדיקת מסמכים

סעיף 69 לחוק המעצרים קובע כי אם הוקנתה בחיקוק הסמכות לחפש במקום, בכליו או על גופו של אדם, או הסמכות לדרוש מאדם הצגת מסמכים, רשאי בעל הסמכות לעכב אדם או כלי רכב כדי לאפשר את החיפוש או העיון במסמכים, וכן רשאי הוא לדרוש מהאדם למסור את שמו ומענו.

עיכוב לביצוע צו מעצר או צו מאסר

סעיף 70 לחוק המעצרים קובע כי היה לשוטר יסוד סביר לחשד כי ניתן נגד אדם צו מעצר או צו מאסר, רשאי הוא לעכבו עד לקבלת עותק הצו, לצורך ביצוע המעצר או המאסר על פיו. במידה ולא ניתן לקבל עותק הצו במקום, רשאי שוטר לדרוש מאותו אדם להילוות עמו לתחנת המשטרה לשם קבלת הצו ולשם ביצוע המעצר או המאסר על פיו.

עיכוב כלי רכב לשם חיפוש

סעיף 71 לחוק המעצרים קובע כי באם היה לשוטר יסוד סביר לחשד שבוצעה עבירה בת מעצר וסבר כי יש צורך לבצע חיפוש בכלי רכב כדי לאתר את מבצע העבירה או קורבנה או כדי לאתר ראיה הקשורה בעבירה, רשאי הוא להורות לעכב את כלי הרכב ולערוך את החיפוש כאמור.      כלל זה נכון גם אם גם אם קיים חשש שעומדת להתבצע עבירה מן העבירות המפורטות בסעיף 35(ב) (עבירות בטחון), או אם קיימת הסתברות גבוהה שעומדת להתבצע עבירה בת מעצר.

 הנוהל בעיכוב

סעיף 72 לחוק המעצרים קובע כי המעכב אדם יזהה את עצמו תחילה בפני המעוכב, בציון שמו או כינויו הרשמי והיותו שוטר או עובד ציבור, יודיע לו מיד שהוא מעוכב ויבהיר לו את סיבת העיכוב בהקדם האפשרי במהלך ביצוע העיכוב; שוטר יזהה את עצמו גם בהתאם להוראות סעיף 5א לפקודת המשטרה [נוסח חדש], התשל"א–1971 (להלן – פקודת המשטרה), ועובד ציבור יזהה את עצמו גם על ידי הצגת תעודה המעידה על סמכויותיו.
מילוי החובות האמורות הן תנאי לחוקיות העיכוב.

חיפוש מוגבל על גופו של אדם שעוכב

שוטר רשאי לערוך חיפוש מוגבל על גופו של אדם שעוכב, בעת כניסתו לרכב בשימוש משטרת ישראל או לאמבולנס, בליווי שוטר, לשם תפיסת נשק או חפץ אחר, העלול לסכן את שלומו של אדם או את ביטחון הציבור או העלול לסייע בבריחתו גם בלא חשד שהאדם מחזיק חפץ כאמור, ורשאי השוטר לתפוס את החפץ שהתגלה אגב החיפוש.
היה האדם שעוכב חשוד בעבירה והתנגד לעריכת חיפוש מוגבל על גופו רשאי השוטר להשתמש בכוח סביר לשם ביצוע החיפוש.
נערך חיפוש או נתפס חפץ במהלך החיפוש או נעשה שימוש בכוח יצוין הדבר בדו"ח העיכוב. חיפוש על גופו של אדם ייערך בידי בן מינו של האדם, אלא אם כן מתקיים אחד מאלה:
(1) אותו אדם הסכים שהחיפוש ייערך בידי מי שאינו בן מינו לאחר שהובהרה לו זכותו שלא להסכים לחיפוש כאמור;
(2) לא ניתן לערוך את החיפוש בידי בן מינו ויש בדחיית החיפוש סיכון בלתי סביר לשלום הציבור או לשלומו של אדם.
"חיפוש מוגבל על הגוף"-חיפוש על פני גופו של אדם שאינו כולל הסרת בגד החושפת איברי גוף שהיו מכוסים, למעט הסרת כיסוי מעל הפנים או הראש או הסרת נעליים, וכן חיפוש בבגדיו או בכליו של אדם שהוא נושא על גופו או נמצאים בקרבתו ובשליטתו המיידית, ולמעט חיפוש חיצוני או חיפוש פנימי כהגדרתם בחוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – חיפוש בגוף ונטילת אמצעי זיהוי), התשנ"ו-1996;
"נשק"-כהגדרתו בחוק סמכויות לשם שמירה על ביטחון הציבור, התשס"ה-2005.

משך העיכוב

סעיף 73 לחוק המעצרים קובע כי לא יעוכב אדם או כלי רכב מעל לזמן סביר הדרוש, בנסיבות המקרה, לביצוע הפעולה שלשמה הוקנתה סמכות העיכוב וכי בכל מקרה, לא יעוכב אדם או כלי רכב לפרק זמן העולה על שלוש שעות; ואולם בעיכוב הקשור למספר רב של מעורבים, רשאי הקצין הממונה להאריך את משך העיכוב לפרק זמן נוסף שלא יעלה על שלוש שעות נוספות, מנימוקים שיירשמו.

דו"ח על עיכוב

סעיף 74 לחוק המעצרים קובע כי  עם תום העיכוב, יערוך מבצע העיכוב דו"ח, שבו יפרט את שמו של מי שעוכב, סיבת העיכוב ומשך העיכוב, אם נתקיים אחד מאלה:

(1)   האדם הובא לתחנת המשטרה או זומן אליה;

(2)   האדם עוכב לפרק זמן של עשרים דקות או יותר.

עיכוב בידי אדם פרטי

סעיף 75 לחוק המעצרים קובע כי כל אדם רשאי לעכב אדם אחר עד לבואו של שוטר אם נתקיים אחד מאלה:

(1) האדם חשוד כי ביצע בפניו עבירת אלימות, פשע, גניבה או עבירה שגרמה נזק של ממש לרכוש;

(2) אדם אחר הקורא לעזרה מצביע על אדם החשוד שביצע בפניו עבירה, כאמור בפסקה (1),

והכל אם יש חשש שהחשוד יימלט או שזהותו אינה ידועה.

(ב) חשוד שעוכב לפי סעיף קטן (א), יימסר לשוטר ללא דיחוי, ובלבד שהעיכוב לא יעלה על שלוש שעות.

(ג) המבצע עיכוב לפי סעיף קטן (א), רשאי להשתמש בכוח סביר, אם החשוד סירב להיעתר לבקשת העיכוב, ובלבד שלא יהיה בשימוש בכוח כדי לגרום לחשוד חבלה.

עורך דין תעבורה

לאור העובדה שבית המשפט לתעבורה הינו ערכאה פלילית וכן לאור העובדה שהתמודדות מול הליך פלילי מצריכה מומחיות והבנה בדין הפלילי תוך גיבוש אסטרטגיה משפטית מתאימה, חשוב ואף הכרחי להיוועץ ולהסתייע בעורך דין תעבורה הבקיא ברזי דיני התעבורה, שכן רק עו"ד העוסק בדיני תעבורה באופן יומיומי, יודע ומבין את רזי התחום באופן שיאפשר לעזור לחשוד או נאשם להשיג את התוצאה הטובה ביותר עבורו בפני בית המשפט לתעבורה.

משרדנו מתמחה בייצוג בעברות תעבורה בכלל ובדיני מעצרים ועיכוב בפרט. למשרדנו הצלחות משמעותיות בתחום דיני התעבורה. במשרדנו תזכו למענה איכותי, מקצועי ומהיר 24/7.

לייעוץ ראשוני ללא התחייבות עם עו"ד לתעבורה, אל תהסס והתקשר 072-3319414 או השאר פרטיך בדף יצירת קשר ונציגנו יחזרו אליך בהקדם.

במקרים דחופים ניתן לפנות ישירות לעו"ד חזי כהן בנייד: 050-9920250